اسبونیوز : نخستین برنامه ی کارگاهی گروه همیاران طبیعت اسبوکلا در روستا ، با مشارکت موسسه ی توسعه ی پایدار هرمد (از تهران) ، دیشب از ساعت 21:45 در حسینیه ی اسبوکلا با حضور تعدادی از اهالی روستا برگزار شد . این برنامه با موضوع تفکیک زباله های فسادپذیر خانگی و تبدیل آن به ورمی کمپوست ، توسط آقای دکتر جواد رزمی و خانم مهندس سنگ برگزار شد . در این کلاس مطالبی درباره ی آثار سوء زباله ها و سموم شیمیایی ، چگونگی شروع کار و تفکیک زباله از مبدا و تبدیل آن به ورمی کمپوست در منزل توضیح داده شد . همچنین ویدیوی فعالیت های عملی روستاییان در چند روستا از غرب مازندران پخش شد . در انتها تعدادی از اهالی و جوانان روستا نظرات خود را راجع به طرح ارائه کردند : ایجاد کوچه ی نمونه ، ایجاد سایت (منظور مکان تولید ورمی کمپوست) مشترک ، ایجاد سایت به همراه کشت گیاه در ورمی کمپوست تولید شده منزل ، آموزش در مدارس روستا ، ایجاد سایت متمرکز و آموزش مستمر اهالی از پیشنهادات ایشان بود . به امید خدا جلسه ی دوم این برنامه که به مباحث عملی می پردازد ، جمعه 26 اردیبهشت برگزار خواهد شد .