اسبونیوز : قبل از آن که شلتوک های جوانه زده (رِیا بزه) را وارد خزانه کنند ، باید خزانه آماده شود . قسمتی از زمین که برای خزانه در نظر گرفته می شود ، قبلا آماده می شود و با کود برگ و پَلم و کود شیمیایی غنی سازی می شود . در روش سنتی پوششی روی خزانه قرار نمی گیرد ولی در روش های نیمه مدرن روی خزانه نایلون می گیرند تا به صورت گلخانه ای کوچک در آمده و رشد جوانه ها تسریع شود . شالیکاران اسبوکلا بیشتر از روش سنتی استفاده می کنند . پس از آماده سازی خزانه ، آب آن را کم می کنند و سپس شلتوک های جوانه زده را رو سطح گل به صورت تقریبا یکنواخت می پاشند. زمانی که ریشه ی شلتوک به گل چسبید آب خزانه را زیاد می کنند . رسیدگی به خزانه تا زمانی که نشاء سبز و آماده انتقال به شالیزار شود ادامه می یابد . زمین شالیزار تا زمانی که نشاء بلند می شود باید آماده شود ، که شامل مراحل شخم که در قدیم با گاو و ازال و در حال حاضر با تراکتور انجام می شود ، آب بستن زمین (او دِله هاکاردِن) که در این مرحله باید زمین به صورت کامل غرق آب شود ، روتوری زدن زمین برای گل شدن ، آب تخت و مرزگیری است . در روز نشاء شالی ، چند نفر که اغلب مرد هستند (به عنوان نشاء کَن) نشاء ها را کنده و دسته می کنند و یک یا دو نفر دسته ها را در زمین با فاصله رها و پخش می کنند و چند نفر نشاء گَرِ زن هم ، که ممکن است مزد بگیر باشند یا به صورت قرضی گیر ، شالی را نشاء می کنند . البته در نقاط دیگر بیشتر نشاء به صورت مکانیزه انجام می شود ولی در اسبوکلا هنوز کارهای کشاورزی به صورت سنتی است. در زیر چند تصویر از شالیزار های اسبوکلا در معرض دید شما قرار گرفته است امیدوارم در مراحل بعدی تصایر بهتر و بیشتر منتشر کنم.