اسبونیوز : بی شک این روز ها از رسانه های مختلف تصاویر جنایات بی حد رژیم خونخوار و قاصب اسرائیل ، این زبون های کودک کُش را دیده اید. به راستی که قلب هایمان به درد آمد و خونمان از این همه قصاوت به جوش. و امروز مردم ساری و به ویژه مردم شهید پرور روستای اسبوکلا با دریای خروشان اعتراضی و مردمی ملت ایران هم صدا شدند تا انزجار خود را از این ددمنشی ها اعلام و فریاد برائت از مشرکین سردهند. و به اسرائیل و حامیانشان بگویند که همه برای جهاد منتظریم ، کافی است رهبرمان اِذن دهد. در زیر تصاویرِ گوشه ای از راهپیمایی و سیل خروشان مردم ساری را منتشر کرده ام.