اسبونیوز : به اطلاع جوانان روستای اسبوکلا می رساند ؛ دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در رشته ی بهورزی در خانه ی بهداشت اسبوکلا یک نفر بهورز مرد از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه از افراد واجد شرایط با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه ثبت نام به عمل آورد . برای اطلاعات بیشتر به خانه ی بهداشت محل و دهیاری مراجعه نمایید . ما نیز امیدواریم از میان جوانان شایسته ی روستای اسبوکلا فردی مناسب برای این امر انتخاب شوند.