اسبونیوز : این جا اسبوکلا است ، روستای زیبای من و شما . هر چراغ کم مصرف ، نشانه ی مسکنی است از جنس صمیمیت و رنج کار روزانه ، که در دل تاریکی همانند شب پره ای می درخشد. از این نقطه که ایستاده ام ، آسمانی پر ستاره در بالای سر دارم و آسمانی کوچک و ستاره باران ، زیر پای من است ، اگر این بالا بایستی چنین حسی به تو دست خواهد داد . آری من ایستاده ام میان دو آسمان ، یکی کوچک به وسعت دهکده ام و دیگری بزرگ و بی نهایت. این جا موزی لینگه است.