اسبونیوز : از قدیمی الایام مردم اسبوکلا برای دسترسی به امکانات موجود در شهر (ساری) با پای پیاده و یا سوار بر حیوان از مسیر روپِشت به جلگه ی آن سوی آن پا می گذاشتند و پس از طی کیلومتر ها به ساریِ قدیم می رسیدند. آن زمان بیشتر قسمت های اطراف ساری جنگلی و بیشه زار بود و عبور از آن به سختی میسر می شد. با پیشرفت امکانات شهری و مرسوم شدن اتومبیل، مردم اسبوکلا پس از خرید و رسیدگی به امور در شهر، کنار درختان تنومند چنار دروازه گرگان (میدان شهدای فعلی) منتظر می شدند تا با وسیله ای به روستا برگردند. به مرور زمان این جا شد پاتوق اسبوکلایی ها و ایستگاه ماشین هایشان. به طوری که پس از سال های حضور ، قدیمی های این قسمت از شهر اسبوکلایی ها، به خصوص بزرگان روستا، را می شناسند.