اسبونیوز : مردم روستای اسبوکلای ساری مانند سایر مسلمانان و طبق عرف، در صبح عید قربان گوسفندی را قربانی می کنند. هر چند بر همگان واجب نیست، ولی بیشتر افراد از چند روز قبل سعی در خرید گوسفند برای ذبح در این روز می کنند. یا برخی گوسفندی که در خانه نگهداری کرده اند را قربانی می کنند. بعضی دوتایی یا چند نفری یک گوسفند می خرند.

در این روز بزرگ خانواده پس از آماده کردن گوسفند، که بنا بر دستورات اسلامی قوچ و دارای شرایطی است، بر بالای سرش دعای قربانی (ذبح) می خواند و خود یا قصابی که از قبل به او سپرده، آن را ذبح می کند. پس از تقسیم مقداری از گوشت قربانی میان همسایه ها، بساط کباب به راه می شود. بعد از ظهر هم دید و بازدید فرزندان از پدر و مادر است. هر چند خیلی از خانواده ها در منزل پدر جمع می شوند. دو مسئله ی جالب و همیشگی حضور زنان و کودکان است که برای دریافت گوشت از ابتدای صبح سر کله شان پیدا می شود و همچنین پوست خرین ها که برای خرید تعداد بیشتر و با قیمت ارزان تر پوست گوسفند باهم رقابت می کنند . امروز پوست هر گوسفند را حدود 5 هزار تومانی می خریدند!.