4 ؟اسبونیوز : خداوند متعال را شکرگزارم که به من زندگی بخشید تا با مردمم ، با مردم روستای اسبوکلا ، نفس بکشم و به من توان داد تا بایستم و به من نوشتن آموخت و امید داد تا کار کوچکم را به انجام رسانم . خدا را شکر می کنم که هستم . هنوز هستم و می نویسم . هنوز ذهنم پرتوان است ، هنوز چشمانم به خوبی می بیند. من برای مردمم نگرانم . برای جوانان این دیار نگرانم . فکر می کنم در این مدت ، همه به این نتیجه رسیده باشند که من قصدم از خلق اسبونیوز چه بوده است . نه کسب ثروتی در کار است و نه کسب شهرتی ، چرا که راه بسیار است برای تامین این دو هدف . مطمئنا برخی در کنار و گوشه حرف هایی می زنند . برایشان دعا می کنم تا از این توهمات شیطانی رهایی یابند و کمک کنند تا برای هم دوست و همراه باشیم ، که عمر کوتاه است و آنچه خالص است باقی می ماند. و اما مخاطبان پیدا و پنهانی که همراهی مان کردند ؛ من از هیچ کس توقعی ندارم چرا که امیدم فقط به خداست . شما راحت باش برادر !! از همه بابت کم کاری هایم عذر خواهی می کنم . امیداوارم خداوند یاری ام کند از شرمندگی مردمم در آیم. سخن تمام می کنم و شما را به خدا می سپارم.عمران سالخورده اسبویی12/بهمن/1393