پس از انتخابات شورای اسلامی و گذر از چالش دراز مدت انتخاب دهیار، مدیریت روستا وارد مرحله ای تازه شد. دوره ی سرنوشت سازی که اسبوکلا نیاز به تغییرات بنیادین دارد و اگر اتفاق های مثبت و بزرگ در همه ی زمینه های زیربنایی محقق نشود برای همیشه محکوم به عقب ماندگی خواهیم شد. در این دوره با حضور آقایان ساداتی و محمدپور و خانم اسدی به عنوان اعضای جوان شورا و آقایان سعیدی نیا و نوربخش به عنوان اعضای با تجربه و میانسال و با حضور آقای علیپور، به عنوان دهیار جدید و تازه نفس، انتظار می رفت ترکیب شورا از نظر فکری به تعادلی برسد که متاسفانه این اتفاق آن چنان که باید نیافتاد. چرایی این قضیه در جای خود قابل بررسی است. حال پس از یک سال تجربه ی مدیریت روستا، آقای مهدی محمدپور استعفا می دهد. طبق قانون هر یک از اعضا برای استعفا باید دلایل خود را ارائه کنند که امیدواریم دلایلی که آقای محمدپور را مصمم به چنین تصمیمی کرده است، منطقی و برای مردم قانع کننده باشد. جایگزین ایشان کاندیدای بعدی با حداکثر رای یعنی آقای یوسف کریمی (یکی از اعضای شورای اسلامی دوره ی قبل) است.