اسبونیوز : متن نامه شماره 952/143/5752 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تاریخ 95/06/23

بسمه تعالی

شورای محترم اسلامی روستای اسبوکلای ساری

احتراماً به استحضار می رساند، درخت حسینیه روستای اسبوکلا در شهریور 95 به ثبت ملی رسیده و مدیریت آن در اختیار این سازمان می باشد، لذا هر گونه دخل و تصرف در عرصه و حریم اثر ممنوع بوده و طبق مواد 558 لغایت 569 از کتاب قانون مجازات های اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم محسوب می شود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد. لذا مقتضی است موارد مطروحه به سایر نهادهای ذی صلاح روستا اعم از دهیای، پایگاه مقاومت بسیج و همچنین سایر اهالی ... اعلام گردد تا از این پس دقت بیشتری در حفظ و حراست اثر مربوطه اعمال گردد. همچنین اضافه می نماید مسئولیت هر گونه آسیب به اثر و حریم آن از نظر این اداره کل به عهده ی شورای محترم روستا می باشد.