وَرف اِسپه هاکرده همه جاره

مازِرونِسِّه دل بیــــــــــــــقراره

هر کی نَدونِّه قدر این قشنگی رِ

الهی ونه دل بــــــَــــــوِّه پاره